Ekos Poznań Sp. z o.o. jest polską firmą powstałą w 1987 roku. Konsekwentna polityka inwestowania wypracowanych środków w najnowocześniejszy sprzęt i technologie pozwala poszerzać ofertę usług na coraz wyższym poziomie. Filarem firmy jest zespół kompetentnych pracowników otwartych na zachodzące zmiany rynkowe i prawne.

Wykorzystując najlepsze dostępne technologie dążymy do zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych usług. Dostosowujemy się do trudnych wymagań rynku i stale zmieniających się przepisów prawnych ochrony środowiska przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego stanu bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

Ekos Poznań Sp. z o.o. jest firmą posiadającą wieloletnie doświadczenie na rynku gospodarki odpadami w  związku z tym oferuje Państwu nawiązanie współpracy w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń do podczyszczania ścieków, takich jak:

 • separatory substancji ropopochodnych
 • osadniki szlamu i piasku
 • separatory tłuszczu
 • przepompownie ścieków
 • neutralizatory
 • czyszczenie stacji uzdatniania wody
 • czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej
 • czyszczenie zbiorników przemysłowych
 • czyszczenie zbiorników retencyjnych
 • odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 • inspekcja kanalizacyjna kamerą TV
 • okresowe przeglądy urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe
 • przeglądy budowlane urządzeń podczyszczających ścieki
 • badania laboratoryjne ścieków metodami akredytowanymi

Działamy na terenie całej Polski, posiadamy niezbędne wyposażenie w postaci specjalistycznych autocystern, świadczymy usługi czyszczenia hydrodynamicznego wraz z wydobyciem, a co za tym idzie wytworzeniem odpadu u klienta i transporcie do własnych instalacji unieszkodliwiania odpadów.


Galeria rok 1990


Galeria rok 2020