Laboratorium Ekos oferuje wykonanie analiz fizykochemicznych ścieków, wód powierzchniowych, podziemnych, a także paliw alternatywnych wraz z pobieraniem próbek.


LABORATORIUM EKOS
ul. Krańcowa 12
61-022 Poznań

tel: 61 871 85 19
fax: 61 871 85 01
tel kom: 697 989 985

laboratorium@ekos.poznan.pl

Celem działalności Laboratorium jest zdobycie zaufania i satysfakcji klientów, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych znajdujących się w strukturze firmy Ekos Poznań Sp z o.o.

Laboratorium Ekos posiada wdrożony system zarządzania, politykę jakości, politykę bezstronności i poufności zgodną z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, co jest potwierdzone posiadaniem certyfikatu nr AB 1469 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Certyfikat akredytacji

Zakres akredytacji

Polityki Laboratorium gwarantują profesjonalne i terminowe wykonanie zleconych badań, uzyskanie wiarygodnych wyników oraz pełną odpowiedzialność, za jakość świadczonych usług. Wieloletnie doświadczenie i kompetencje pracowników pozwalają na szybkie i precyzyjne rozpoznanie bieżących potrzeb klienta.

Polityka Jakości Laboratorium

Laboratorium EKOS w zakresie swojej działalności związanej z pobieraniem próbek i prowadzeniem badań laboratoryjnych zapewnia, że stosuje zasady dobrej praktyki profesjonalnej oraz zapewnia wysoki poziom świadczonych usług, odpowiedni do wymagań i oczekiwań Klienta.

Laboratorium EKOS zapewnia zgodność Systemu Zarządzania oraz ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Laboratorium EKOS stawia sobie następujące cele:

– ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania i kompetencji Laboratorium;

– utrzymanie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług  poprzez dostarczanie wiarygodnych wyników badań;

– ciągły rozwój personelu Laboratorium;
– zapewnienie Klientom bezstronności, ochrony poufności badań, wszelkich zapisów z badań oraz pozyskiwanych informacji;

– terminowe wywiązywanie się z umów i zleceń;

Laboratorium realizuje cele Polityki Jakości poprzez:

– przestrzeganie przepisów prawa oraz aktualnie obowiązujących norm badawczych.

– posiadanie kompetentnego personelu, który niezależnie od innej odpowiedzialności posiada uprawnienia i zasoby niezbędne do realizacji swoich obowiązków, w tym wdrażania, utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania;

– motywowanie pracowników do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności oraz kompetencji technicznych przez uczestniczenie w szkoleniach, konferencjach i sympozjach naukowych;

– zapewnienie, że kierownictwo i personel działa bezstronnie i jest niezależny od jakichkolwiek komercyjnych, finansowych lub innych nacisków i wpływów wewnętrznych i zewnętrznych, które mogłyby niekorzystnie oddziaływać na jakość ich pracy;

– zapewnienie spójności działania Laboratorium poprzez stosowanie udokumentowanych procedur postępowania;

– potwierdzanie kompetencji i wiarygodności wykonywanych badań poprzez uczestnictwo w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych oraz przez stosowanie wewnętrznej procedury monitorowania ważności wyników;

– zobowiązanie wszystkich pracowników Laboratorium związanych z badaniami do bieżącego zapoznawania się z dokumentacją dotyczącą Systemu Zarządzania oraz stosowania polityk i dokumentów Systemu Zarządzania w swojej pracy;

– doskonalenie Systemu Zarządzania poprzez przeglądy, audity i system pozyskiwania informacji zwrotnej od klienta;

– niezwłoczne reagowanie na stwierdzone niezgodności, nieprawidłowości oraz usuwanie ich przyczyn poprzez działania korygujące;

– szkolenie personelu w zakresie wymagań Systemu Zarządzania i metod ich spełniania.

Personel Laboratorium jest świadomy celów i Polityki Jakości oraz zna swoje obowiązki, uprawnienia i ograniczenia, wynikające z wymagań Systemu Zarządzania. Personel ma również możliwość współuczestniczenia w doskonaleniu Systemu Zarządzania Laboratorium.

Kierownictwo Laboratorium deklaruje zaangażowanie, pomoc w utrzymaniu i doskonaleniu wdrożonego Systemu Zarządzania w Laboratorium,  zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz Polskiego Centrum Akredytacji oraz zapewnia, że integralność Systemu Zarządzania jest utrzymywana podczas planowania i wdrażania zmian w Systemie Zarządzania.

W planowaniu budżetu uwzględnię potrzeby finansowe związane z realizacją celów Systemu Zarządzania dotyczących jakości. Zobowiązuję się do wypełniania wszelkich zobowiązań wynikających z wymagań Systemu Zarządzania.

Kierownik Laboratorium
Katarzyna Owczarzak

Prezes Zarządu
Marzena Wolańska

Poznań, dnia 11.08.2022 r.

Polityka Bezstronności i Poufności

Laboratorium EKOS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zachowanie bezstronności, obiektywności oraz poufności w zakresie prowadzonej działalności Laboratorium

Laboratorium EKOS stawia sobie następujące cele:

 • realizację usług badawczych w sposób bezstronny i niezależny stosując takie same procedury
  wobec wszystkich klientów,
 • nie angażowanie się w jakąkolwiek pracę, która mogłaby podważyć wiarygodność.

Laboratorium i rzetelność wykonywanych badań:

 • nie uleganie jakimkolwiek naciskom komercyjnym, finansowym bądź innym mającym wpływ
  na naruszenie bezstronności,
 • unikanie sytuacji, w których Laboratorium mogłoby być posądzane o działanie stronnicze,
 • nieujawnianie osobom nieuprawnionym informacji pozyskanych lub wytworzonych podczas
  realizacji działalności laboratoryjnej,
 • nie faworyzowanie ani nie dyskryminowanie klientów Laboratorium.

Laboratorium EKOS realizuje cele Polityki Bezstronności i Poufności poprzez:

 • udokumentowaną realizację usług badawczych gwarantującą bezstronność i poufność,
 • nieangażowanie się pracowników w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć
  zaufanie do ich bezstronności, rzetelności i poufności podczas badań realizowanych w
  Laboratorium,
 • zapewnienie że na wiarygodność uzyskanych wyników badań nie ma wpływu korzystanie z
  innych usług świadczonych przez EKOS Poznań Sp. z o.o.,
 • możliwość złożenia skargi/reklamacji w przypadku, gdy klient lub inna zainteresowana strona
  ma wątpliwości związane z bezstronnością świadczonych usług przez Laboratorium,
 • identyfikację wszelkich zagrożeń bezstronności oraz konfliktów interesów i podjęcie
  odpowiednich działań w celu eliminacji lub minimalizacji zagrożeń,
 • zachowanie poufności odnośnie uzyskanych informacji w trakcie realizacji działalności, z
  wyłączeniem sytuacji przewidzianych prawem.

Pracownicy Laboratorium znają, rozumieją, akceptują i stosują w swojej pracy Politykę Bezstronności i Poufności.

Kierownictwo Laboratorium deklaruje swoją pełną bezstronność we wszystkich działaniach związanych z realizacją usług badawczych, niezależnie od innych powiązań ze Spółką.

Kierownik Laboratorium
Katarzyna Owczarzak

Prezes Zarządu
Marzena Wolańska

Poznań, dnia 01.04.2020 r.

Dostarczanie próbek do badań

Laboratorium Ekos jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. W przypadku samodzielnego poboru próbki należy dostarczyć najpóźniej do godziny 12. W przypadku zlecenia analizy biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) próbki przyjmowane są od środy do piątku. Należy wcześniej ustalić z Laboratorium Ekos termin dostarczenia próbek i zakres wykonywanych badań. Zlecenie na wykonanie badań oraz Zakres Badań stosowanych w Laboratorium są dostępne do pobrania na stronie internetowej https://ekos.poznan.pl/laboratorium

Laboratorium może odmówić przyjęcia próbki do badań, jeżeli stwierdzi, że stan tej próbki jest niewłaściwy (np. niewystarczająca ilość próbki, zła jakość pojemnika). Dostarczenie do Laboratorium samodzielnie pobranych próbek, które nie spełniają wymagań określonych w przepisach prawnych, rozporządzeniach (w zakresie poboru, ilości, przechowywania, transportu) uniemożliwia wykonanie badań w obszarze regulowanym prawnie. W takim przypadku Laboratorium informuje o nieprzydatności otrzymanych wyników do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.

Instrukcja pobierania próbek

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POBORU PRÓBEK

 • Podczas pobierania próbek należy przestrzegać zasad BHP i używać wyłącznie czystego sprzętu. Sprzętu nie należy myć detergentami.
 • Próbki powinny być pobrane w dniu planowanego dostarczenia.
 • W celu właściwej identyfikacji pojemnik z próbką należy dokładnie opisać (datę i godzinę pobrania, miejsce poboru, rodzaj próbki tj. ściek surowy, ściek oczyszczony, ściek przemysłowy, ściek komunalny, ściek socjalno-bytowy, woda popłuczna, woda opadowa i roztopowa, woda powierzchniowa, woda podziemna, gleba lub inne – wskazać jakie).
 • Miejsce pobrania należy określić w taki sposób, aby było reprezentatywne, identyfikowalne i zgodne z określonym celem.
 • Sposób pobierania próbek do badań inny niż podany w tej instrukcji należy konsultować z Laboratorium.
 • Próbki ścieków należy pobrać w pojemniki odebrane z Laboratorium lub do czystych butelek szklanych lub z tworzywa sztucznego. Dopuszcza się pojemniki po niegazowanej wodzie mineralnej. Inne pojemniki są nieakceptowalne. Pojemników nie należy myć detergentami.
 • Szczegółowa lista doboru pojemników oraz wymagane objętości próbek do analizy znajduje się w tabeli poniżej.
 • W przypadku zlecenia wieloparametrowego zakresu badań najlepiej dostarczyć 5L próbki do analizy.
 • W przypadku chęci zlecenia parametrów nie ujętych w poniższej tabeli prosimy o kontakt z Laboratorium w sprawie doboru właściwych pojemników i objętości próbki.
ParametrPojemnikObjętość minimalna
Azot amonowyPE/PP lub szkło1L
Azot azotanowyPE/PP lub szkło0,5L
Azot azotynowyPE/PP lub szkło0,5L
Azot KjeldahlaPE/PP lub szkło1L
Azot ogólnyPE/PP lub szkło1L
Azot organicznyPE/PP lub szkło1L
BarwaBezbarwne: szkło lub PE/PP0,5L
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)PE/PP lub szkło1L
Całkowite substancje rozpuszczone (TDS)PE/PP lub szkło0,5L
ChlorkiPE/PP lub szkło0,5 L
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)PE/PP lub szkło0,25L
Chrom (VI)PE/PP lub szkło borokrzemowe0,5 L
FluorkiPE/PP0,5L
Fosfor ogólnyPE/PP lub szkło0,25L
FosforanyPE/PP lub szkło0,25L
Indeks fenolowyszkło0,5L
Indeks nadmanganianowyPE/PP lub szkło0,5L
Indeks oleju mineralnego (Węglowodory ropopochodne)szkło1L
MagnezPE/PP lub szkło0,5L
ManganPE/PP lub szkło0,25L
pHPE/PP lub szkło0,25L
PrzewodnośćPE/PP0,25L
Substancje ekstrahujące się eterem naftowymszkło2L
SiarczanyPE/PP lub szkło0,5L
Surfaktanty anionoweszkło0,5L
Surfaktanty niejonowePE/PP lub szkło0,25L
Tlen rozpuszczonyPE/PP lub szkło0,3L
Suma zawartości wapnia i magnezuPE/PP lub szkło0,5L
WapńPE/PP lub szkło0,5L
Zasadowość ogólnaPE/PP lub szkło borokrzemowe0,25L
Zawiesina łatwoopadającaPE/PP lub szkło2L
Zawiesina ogólnaPE/PP lub szkło0,5L
Żelazo ogólnePE/PP0,5L

POBIERANIE PRÓBEK ŚCIEKÓW

 • Naczynie do pobierania próbki przepłukać pobieranymi ściekami (np. wiadro, czerpak na drążku teleskopowym, butelka).
 • Pojemniki na próbki przed napełnieniem należy opisać, a następnie dwukrotnie przepłukać niewielką ilością pobieranych ścieków.

Jeżeli próbka będzie analizowana np. na zawartość olejów lub w pojemniku znajduje się substancja utrwalająca (np. kwas siarkowy H2SO4) – próbkę należy pobrać do pojemnika bez wcześniejszego przemywania.

 • Ścieki pobrać w głównym strumieniu w miejscu, gdzie mają możliwie duży i burzliwy przepływ gwarantujący właściwe wymieszanie. Otwór naczynia pobierającego powinien być skierowany przeciwnie do kierunku przepływu ścieku. Próbkę pobrać z głębokości ok. 30 cm poniżej poziomu zwierciadła strumienia lub pośrodku strumienia.
 • W przypadku braku przepływu, ścieki dobrze zmieszać w studzience/zbiorniku, aby pobrać reprezentatywną próbkę.
 • Zwrócić szczególną uwagę, aby nie zanieczyścić pojemnika i nie pobrać osadów z dna.
 • Pojemniki wypełnić próbką aż do przelania.

W przypadku poboru na zawiesinę ogólną / łatwoopadającą pojemnika nie napełniać pod korek.

 • Pojemniki zakręcić, oznaczyć (jeżeli nie wykonano tego wcześniej) i zabezpieczyć na czas transportu do Laboratorium.
 • Próbki dostarczyć możliwie jak najszybciej do Laboratorium.
 • Na miejscu wypełnić protokół dostarczenia próbek.

TRANSPORT PRÓBEK DO LABORATORIUM

Próbki powinny zostać dostarczone do Laboratorium możliwie jak najszybciej od momentu ich pobrania. Podczas transportu pojemniki zabezpieczyć przed ogrzaniem i wpływem światła. Próbki najlepiej przewozić w termotorbach/lodówkach z wkładami lodowymi. Uważać, aby wkład nie dotykał bezpośrednio pojemnika z próbką.

W przypadku samodzielnego pobierania i transportowania próbek informujemy o negatywnym wpływie niedotrzymania warunków pobierania i transportu na jakość wykonywanych analiz.

Laboratorium Ekos nie ponosi odpowiedzialności za metodę pobrania, miejsce pobrania oraz transport próbki dostarczanej przez Klienta.

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z LABORATORIUM:
TEL.: 61 871 85 19, (+48) 697 989 985; E-MAIL: laboratorium@ekos.poznan.pl

Reklamacja

Szanowni Państwo,

W celu najwyższego poziomu świadczenia usług, Laboratorium EKOS informuje że każdemu Klientowi lub osobie trzeciej przysługuje prawo do złożenia skargi.

Skarga może zostać złożona w formie pisemnej – stosowny formularz dostępny jest na stronie internetowej (poniżej) oraz telefonicznie.
O możliwości złożenia skargi klient informowany jest również zapisem na zleceniu wykonania badań i sprawozdaniu z badań.

Warunki składania skarg są następujące:

 • Skarga może być złożona w każdej chwili w trakcie realizacji zlecenia i do 14 dni od zakończenia realizacji (za zakończenie realizacji zlecenia przyjmuje się datę wystawienia sprawozdania z badań). Skarga od strony trzeciej może być złożona w dowolnej chwili, jednak nie później niż w przeciągu 14 dni od zaistnienia przedmiotu (przyczyny) skargi.
 • W ciągu 14 dni od daty zarejestrowania skargi Laboratorium zawiadamia skarżącego w formie pisemnej o planie jej rozpatrzenia.
 • Kierownik Laboratorium pisemnie informuje składającego skargę o postępie prac i ich wyniku.
 • Laboratorium powiadamia formalnie składającego skargę o zakończeniu rozpatrywania skargi.
 • Na pisemne życzenie klienta Laboratorium udostępni procedurę Zintegrowanego Systemu Zarządzania P-06 „Reklamacje od klienta”.

Pobierz Formularz złożenia skargi (pdf)

Ankieta badania satysfakcji klienta