Ekos Poznań Sp. z o.o. posiada instalacje służące do przetwarzania oraz magazynowania odpadów w tym niebezpiecznych:

Instalacja do przetwarzania odpadów ropopochodnych i obróbki uwodnionych odpadów niebezpiecznych.

Instalacja do przetwarzania uwodnionych odpadów tłuszczowych i obróbki uwodnionych odpadów innych niż niebezpieczne.

Instalacja do przetwarzania emulsji olejowych.

Instalacja do próżniowej destylacji odpadów (wyparka)

Instalacja do usuwania związków ropopochodnych przy wykorzystaniu technologii bioremediacji

Instalacje do magazynowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton.