Ekos Poznań sp. z o.o. uzyskał niezbędne decyzje administracyjne zezwalające na transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Poniżej przedstawiamy zbiorcze zestawienie odpadów jakie Ekos może przetwarzać w ramach posiadanych instalacji:

Kody przetwarzane i zbierane przez Ekos Poznań.pdf

Ekos Poznań sp. z o.o. posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i odpadów inne niż niebezpieczne oraz do magazynowania odpadów:

DSR-II-2.7222.48.2015 EKOS

Przedstawiamy Państwu posiadane przez Ekos Poznań Certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
System Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG (KZR INiG)
Projekt POIR 2.3.2: „Zakup od jednostki naukowej usługi badawczo-rozwojowej, polegającej na opracowaniu znacząco ulepszonej usługi wspomagającej realizację przez Klienta wymagań prawnych związanych z gospodarką odpadami.”

Projekt współfinansowany w ramach działania: PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Etap I usługowy – konkurs ogólny

Nazwa beneficjenta:EKOS Poznań Sp. z o.o.
Wartość projektu:492 000,00 zł
Udział Unii Europejskiej:340 000,00 zł
Okres realizacji:01.12.2019 – 30.11.2020 r.