Polityka firmy

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania EKOS POZNAŃ Sp. z o.o.

Spółka EKOS Poznań prowadzi działalność w zakresie:

 • czyszczenia i konserwacji instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 • czyszczenia instalacji wentylacyjnych,
 • odbioru i przetwarzania odpadów w tym niebezpiecznych,
 • produkcji paliw alternatywnych.

        Dążymy do zapewnienia najwyższego poziomu jakości usług w wyżej wymienionym zakresie, dostosowanego do wymagań rynku oraz ochrony środowiska przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

        Realizując strategię stałego wzrostu poziomu naszych usług, które wykonujemy rzetelnie, terminowo, uwzględniając indywidualne potrzeby klienta oraz zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego zobowiązujemy się do:

 • spełniania wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001,
 • ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez okresowe przeglądy stawianych celów i niniejszej polityki,
 • nadzoru nad warunkami realizacji usług i działań operacyjnych, aby zapewnić odpowiednią jakość, zmniejszenie zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz odpowiedni stan bhp,
 • systematycznego utrzymywania i odnawiania zaplecza technicznego,
 • minimalizacji negatywnego oddziaływania naszej działalności na środowisko przy pełnym i systematycznym monitorowaniu tego oddziaływania,
 • spełniania obowiązujących przepisów prawnych i innych wymagań dotyczących świadczonych usług, ochrony środowiska oraz bhp,
 • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • stałego podnoszenia świadomości jakościowej, środowiskowej, związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz świadomości innych osób działających dla lub w imieniu naszej firmy,
 • stałego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności naszych pracowników oraz ich angażowania do działań na rzecz poprawy jakości, zmniejszenia oddziaływania na środowisko oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zwracania szczególnej uwagi na zabezpieczenia zapobiegające awariom stwarzającym zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego,
 • ciągłej analizy i pomiaru satysfakcji klientów oraz przewidywaniu i wyprzedzaniu ich oczekiwań.

        Oświadczam, że stały nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur ustanowionego Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz zapewnieniem odpowiednich zasobów i środków do realizacji powyższej polityki uznaję za jeden z podstawowych moich celów.

Poznań, dnia 06 sierpnia 2012 r.

Wydanie: 01

Załącznik B do Księgi ZSZ

Zintegrowany System ZarządzaniaGaleria